طرح های پایه

هیچ رنگی تنها و مستقل نیست. در حقیقت اثر یک رنگ در رابطه با عوامل بسیاری سنجیده می شود:
نوری که از آن رنگ بازتاب می یابد، رنگ هایی که آن را احاطه کرده اند و ویژگی های شخصی که به آن می نگرد.

ده طرح رنگی پایه وجود دارد:

طرح های بی رنگ:

 در این طرح ها، ترکیب رنگی فقط شامل سیاه، سفید و خاکستری می باشد.

طرح های قیاسی یا هم ارز:

ترکیب رنگی در این طرح ها از سه رنگ متوالی و رنگ مایه و سایه های آنها در چرخه رنگ، استفاده می شود.

طرح های متفاوت:

در این طرح ها رنگ با پرده هایی از سمت راست یا سمت چپ مکملش روی چرخه رنگ ترکیب شده است.

طرح های مکمل:

از رنگ های مکمل خود در چرخه رنگ بهره می برد.

طرح های تک رنگ:

از رنگ مایه و سایه های فقط یک رنگ در طرح خود استفاده می کند.

طرح های خنثی:

در این طرح ها از ترکیب یک رنگمایه که با افزودن سیاه یا رنگ مکمل همان رنگ، خنثی یا خفه شده، استفاده شده است.

طرح های نیمه مکمل:

این طرح ها نیز از ترکیب یک رنگمایه بعلاوه دو رنگمایه از رنگ های دو طرف مکمل آن ساخته شده است.

طرح های اولیه(درجه اول):

در این طرح ها، سه رنگ خالص قرمز،زرد و آبی وجود دارند.

طرح های ثانویه(درجه دو):

این طرح ها از ترکیب رنگمایه های ثانویه، سه رنگ سبز، بنفش و نارنجی ساخته می شود.

طرح های ثالثه(درجه سوم):

این طرح یکی از دو ترکیب زیر می باشد:

قرمز- نارنجی، زرد – سبز و آبی – بنفش یا آبی – سبز، زرد – نارنجی و قرمز – بنفش که فاصله تمام آنها روی چرخه رنگ مساوی است.

همراه با زیوانیتار
زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم