ویژگی عمومی رنگ ها (سبز)

سبز

رنگ سبز ترکیبی از رنگ های آبی و زرد است. این رنگ، رنگ غالب گیاهان و زندگی جدید، بهار و تازگی می باشد. رنگ سبز را رنگ طبیعت می نامند و هستی و حیات را همراه با آن می دانند. شتاب برای یک زندگی تازه با سبز آغاز می شود و کاربرد این رنگ در تزئینات داخلی، القای حیاتی پویا به روح و روان انسان خواهد بود. از آنجا که رنگ سبز، رنگ طبیعت در حاصلخیزترین وقت آن است، بنابراین رنگ تولید مثل و در نتیجه رنگ عشاق نیز می باشد. سبز روشن نشانگر امید در عشق های تازه است، در حالی که تن های تیره تر آن، نشانه های غبطه، حسد و احساسات منفی ناشی از عشقی ناکام است.

همانطور که گفته شد، سبز از رنگ های اصلی آبی و زرد ساخته شده است؛ آبی به درک و فراست کمک می کند و زرد، وضوح فکر و اطمینان را به خاطر می آورد، بنابراین پوشیدن لباس های سبز، موجب تقویت سخاوتمندی شده و استفاده از این رنگ در تزئینات به عنوان رنگ اصلی به آن حیات می بخشد و حتی استفاده از آن در رنگ لباس می تواند در افزایش توانایی حافظه دخیل باشد. سبز با دریا و جنگل ارتباط مستقیم دارد و شاید به همین دلیل است که مردم خیلی راحت و آسان با آن ارتباط برقرار می کنند. برای رنگ حمام نیز می توانید از رنگ سبز بسیار کمرنگ استفاده کنید.

در سبز توان آرامش وجود دارد. خاصیت آرام بخشی و تاثیر رنگ سبز بر روان آدمی می تواند استفاده از این رنگ را در تزئینات داخلی در اولویت قرار دهد. همچنین این رنگ که نماد طبیعت جاندار است، از دیر باز نماد باروری نیز بوده و در قرن پانزدهم برای لباس عروسی به کار رفته است.

پژوهشگران معتقدند که سبز با عملکرد غده تیموس مرتبط است و از نور سبز به عنوان راه درمانی برای مبارزه با خستگی شدید نام می برند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم