ویژگی عمومی رنگ ها (انواع سبز)

سبز زیتونی

برای مخاطب خویش تداعی کننده خصومت ها، آسیب ها و احساس ناکامی است که در طول زندگی با آنها روبرو شده است و البته این ویژگی منفی می تواند همه گیر نباشد.

سبز تیره

این رنگ را نشانگر شخصیتی خودخواه و سلطه طلب می دانند و افرادی که به طور مداوم سبز تیره می پوشند، اغلب خودشیفته و بی اعتنا به خواسته های دیگران هستند. استفاده بیش از حد از رنگ سبز تیره می تواند روان آدمی را آشفته سازد و در بروز احساس خشم نیز دخیل باشد. از ویژگی های سبز تیره می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سخت کوشی، پرتوانی، کوشش بقا، واقع گرایی، فعالیت فیزیکی، وقار و قدرت

سبز کمرنگ

این رنگ با جوانی، شور و حال و بازیگوشی مرتبط است. عده ای از محققان معتقد هستند که سبز به طور غیر مستقیم، خامی و بی تجربگی را می رساند و خاصیت این امر این است که انسان می تواند دیدگاه خود را منعطف تر و با حفظ جوانب پرورش دهد. برای هضم بهتر این موضوع این را به یاد آورید که کودک بی تجربه و خام در برخورد با تجارت و موقعیت های مختلف محیطی(با در نظر گرفتن مسائل تربیتی) جهت گیری مناسب تری به خود می دهد.

سبز روشن و خالص نشانه شفا و رشد است و اغلب مشخص کننده یک درمانگر است.

سبز یشمی

این رنگ روح را آرامش می دهد، فراست را بالا می برد و به انسان کمک می کند تا اسرار نهان جهان هستی را درک کند. شاید این رنگ با فلسفه ارتباط عمیقی داشته باشد که هر مخاطبی را به درنگ وا می دارد و آنها را به تفکر درباره وجود و شناخت دعوت می کند. بدین ترتیب می توان گفت کسانی که سبز یشمی را دوست دارند، به طور ذاتی روشن بین و منطقی هستند.

از ویژگی های رنگ سبز می توان این موارد را برشمرد: شفا بخشی، عشق به طبیعت، اجتماعی بودن، طبیعت گرایی، خرسندی و رضایت، هماهنگی و همراهی با طبیعت، میل به ارتباط با دیگران، مهربانی و دلسوزی و همچنین رنگ آرامش دهنده است و افرادی که این رنگ را در زمینه خود دارند، صلح طلبانی ذاتی هستند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم