ترکیب رنگ ها

طرح های رنگی و مجموعه ای از ترکیب های آنها، بیش از ۱۴۰۰ تابلوی نمونه از هماهنگی رنگ ها را ارائه می کند. راه های خلاقانه ارائه عملی و عاطفی متنوع ترین ترکیبات، گستره ای از رنگ ها را برای استفاده در تمام زمینه ها مثل هنرهای زیبا، گرافیک و هنرهای کاربردی نشان می دهد.

رنگ های نیرومند:

قوی ترین مجموعه هایی که سرشار از هیجان و تسلط هستند، همیشه همراه رنگ قرمز می باشند. این که قرمز، با چه رنگی مخلوط شده است، چندان مهم به نظر نمی رسد، زیرا هرگز نمی توان آن را نادیده گرفت. این رنگ حداکثر قدرت، نیرو، شدت و برجستگی را به نمایش می گذارد. ترکیب های رنگی قوی همیشه دارای نشانی از قدرت احساسات، عشق و شعر هستند و شدیدترین هیجانات را به نمایش می گذارند. رنگ قرمز، در آگهی و نمایش ها، مجموعه های رنگی قوی برای ارسال پیامی محکم مبتنی بر موجودیت و آگاهی است و همیشه توجه را جلب می کند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم