رنگ های تیره و روشن

رنگ های تیره

رنگ هایی هستند که در ترکیبشان از رنگ سیاه استفاده شده است. این رنگ ها فضا را می بندند و باعث محدود شدن گستردگی می شوند و فضا کوچکتر به نظر می رسد. رنگ های تیره، تاثیری جدی و متمرکز دارند و احساسی از پاییز و زمستان را ایجاد می کنند. ترکیب رنگ های روشن و تیره با هم، راهی عادی و معمولی برای دیدن تضادها و کنتراست ها در طبیعت، مانند روز و شب هستند.

رنگ های روشن

کم رنگ ترین و رنگ پریده ترین رنگ ها هستند. کمرنگی آنها از غیاب رنگ قابل دیدن در ترکیب آنها است و تقریبا شفاف هستند. در این رنگ ها وقتی میزان روشنی افزایش می یابد، تنوع بین رنگ های مختلف نقصان می یابد.

رنگ های روشن، محیط را گسترده تر نشان داده و احساسی از فضایی باز، آرام و سیال ایجاد می کند، آنها شبیه پرده های توری پنجره، پیامی آرام بخش و رویایی را منتقل می کنند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم