رنگ های اصیل و قابل اعتماد

رنگ های اصیل

 

ترکیب رنگ های اصیل، بیانگر قدرت و نفوذ می باشند. آبی سلطنتی در مرکز رنگ های اصیل قرار دارد. این رنگ حتی وقتی با دیگر ترکیب ها همراه می شود، به راحتی خود را نشان می دهد.

رنگ های اصیل، صداقت، مسئولیت و اعتماد را بروز می دهند. ترکیب های آبی سلطنتی، به خاطر نزدیک بودن به رنگ سبز، احساس تداوم، ثبات و قدرت را به ویژه در مجموعه ای که با مکمل خود یعنی قرمز – نارنجی در یک جا قرار گیرند، آشکار می سازند.

رنگ های قابل اعتماد

آبی سیر یا سورمه ای یکی از پذیرفته ترین رنگ ها می باشد. مجموعه هایی که از این رنگ استفاده می کنند، به رنگ های قابل اطمینان و اعتماد تعبیر می شوند. این آبی نشانه قدرت غیرقابل انکار نیز می باشد. افسران پلیس، افسران نیروی دریایی و نیروی های محافظ برای به نمایش گذراندن قدرت خود از این رنگ در پوشش خود استفاده می کنند. این رنگ وقتی در ترکیب با قرمز و طلایی به کار رود، کمتر سرسخت می نماید، ولی باز هم ثبات و قدرت را انتقال می دهد.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم