رنگ های آرام و مجلل

رنگ های آرام و ساکن

در هر محیط پر تنشی، استفاده از رنگمایه روشن شده آبی، انرژی آرام بخش و راحتی را به دنبال دارد. در مرکز چرخه رنگ، آبی روشن شده قرار دارد که دارای اثری مستقیم و قابل اعتماد است.

رنگ های خنک و رنگمایه آنها، حسی از صلح و نیکی را بیان می کنند. این امر بسیار مهم است که مکمل های این رنگ های آرام بخش از نظر ارزش رنگی هم ارز باشند، در غیر این صورت، رنگ هایی که دارای وضوح کامل می باشند، می توانند تنش ناخواسته ای را ایجاد کنند.

رنگ های مجلل و شکوهمند

وقتی مقدار کامل و برابری از آبی با قرمز ترکیب شود، رنگ آبی – بنفش ایجاد می شود که تیره ترین رنگمایه بدون رنگ سیاه در چرخه رنگ است. رنگی که اگر سیاه در ترکیب خود داشت، آن را خفه می کرد و قدرت ذاتی آن را کاهش می داد.

ترکیب هایی که از این رنگ استفاده می کنند، سمبل قدرت و یادآور شکوه و جلال هستند. در مقایسه با تیره ترین رنگ، آبی – سیاه ، مثل رنگ آلوهای تابستان، آبی – بنفش در ترکیب با مکمل خود، زرد – نارنجی، طرح رنگی چشمگیری را ایجاد می کنند. این مجموعه غنی، یادآور شکوهی شاهانه است و به ندرت در خارج از چنین محیطی به کار می رود.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم