طیف نور رنگ ها

ویژگی ها و کیفیت رنگ، به جنبه هایی از رنگ یا ترکیب هایی از آن اشاره می کند که در واقع بیدار کننده پاسخ های عاطفی بیننده است. ما از کلمات بسیاری برای توصیف و مقایسه خواص رنگ های یگانه استفاده می کنیم. اما تیرگی و روشنی، وجه اساسی رنگ است. بدون وجود خورشید یا نور مصنوعی، رنگ وجود ندارد. برای دیدن رنگ به نور احتیاج داریم تا بدین طریق به شرح ایده ها و احساسات خود از رنگ بپردازیم.

جنبه های رنگ شامل ترکیب هایی از رنگ است که هماهنگ با هم وجود دارند، و در یک توازن طیفی با یکدیگر قرار دارند. توازن طیفی در چشم به وسیله بازتاب یا جذب هزاران موج الکترومغناطیسی و با طول موج های متفاوت از اجزاء شیمیایی یک جسم به وجود می آیند. امواج روشن زرد و آبی را منعکس می کنند و میله ها و مخروط های شبکیه چشم، در یک زمان آنها را مخلوط می کند. این رنگ ها به مرکز مغز منعکس می شوند و همزمان به صورت هزاران رنگ مایه و سایه درجه بندی می شوند و به صورت احتمالات  بی پایان، ویژگی هر رنگ مخصوص را ارائه می کنند.

 استفاده از رنگ در عین سادگی، مشکل هم هست و این بسته به فرهنگ های مختلف، انسان های متفاوت و اشیاء مختلف فرق می کند. هیچ رنگی به صورت یکسان توسط دو نفر دیده نمی شود، زیرا برداشت هر کدام از ما از رنگ ها متفاوت است. رنگ در عین شخصی بودن، جهانی است و پیام هایی سرشار از تفاوت های بی شمار را ابلاغ می کند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم