رنگ های داغ و سرد

رنگ های داغ

در چرخه رنگ، رنگ قرمز که در بیشترین حد اشباع خود باشد، داغ نامیده می شود و در این حالت قوی ترین رنگ به شمار می آید. رنگ های داغ به اصطلاح از کار بیرون می جهند و بدین سان توجه مخاطب را به خود جلب می کند. به این دلیل اغلب در نشانه های گرافیکی و علائم به کار می رود. رنگ های داغ، قوی، تهاجمی و پرخاشگرند و به نظر می رسد که در جای خود حرکت دارند. قدرت رنگ های داغ به صورت های مختلف، مانند افزایش فشار خون و برانگیختگی سیستم عصبی، انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.

رنگ های سرد

رنگ سرد اشاره به رنگ های آبی با درجه اشباع و غلظت کامل دارد. آبی در درخشان ترین حالت خود، قوی و مسلط می باشد. رنگ های سرد انسان را یاد یخ و برف می اندازد. احساسات ایجاد شده به وسیله رنگ های سرد، مثل: آبی، سبز و آبی دقیقا متضاد حالت های ایجاد شده توسط رنگ های گرم می باشد. سردی رنگ آبی، جریان حیات را کند می کند و احساس آرامش را در انسان افزایش می دهد.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم